vesspolek.cz

Zehubské posvícení na obnovu křížku splnilo očekávání

Doslova! Vše, co bylo na plakátu uvedeno, se nadmíru splnilo.

Dlouhý slavnostní stůl se sice úplně neprohýbal pod přinesenými dobrotami, ale zato stůl s “blešákem” přetékal- starým kovářským náčiním, vykopanými lahvemi a třeba i elektrokolem.

Nadto nadšenci z Okřesanče prodávali nádherné mariánské věnečky, aby zisk poté  vložili do sbírkové pokladničky.

Kurátorka čáslavského muzea PhDr. D. Nováková předvedla ,popsala a uvedla do souvislostí původ kroje , který pochází ze Zehub.

Kačinský zahradník R.Kváč vysvětlil proč mohutná moruše, která kdysi zdobila zehubskou náves, nebyla v okolní krajině vůbec vyjímečná.

Pro místního rodáka J.Jambora, který přijel zavzpomínat a vystoupil s brilantním akordeonem a jinými nástroji, děti sehrály scénku z mateřské školky (1953) “Doktor a holčička” v originálním znění.

Předsedkyně VesSpolku L.Oravová připravila dobové fotografie a velmi zajímavé úryvky z místních pamětních knih.

Zazněly písně kramářské a autorská kapela 3BRA3 Knappovi.

Přišli hosté ze Žlebů,Okřesanče, Filipova i jeden z Hostovlic-přijel na historické trojkolce Pegueot ! Ostatně program a hudba přilákaly i okolojedoucí cyklisty.

Sopránsaxofonové provedení známé skladby J.S.Bacha-Air a klinkání zvonku “umíráčku” podtrhlo dojemné snímání plastiky Krista, který bude nově rekonstruován.

Do sbírkové pokladničky přibylo nádherných deset tisíc! Díky za podporu a další informace se budou postupně objevovat na našem webu.

Zveme vás na netradiční Mariánské posvícení 16.9.2023 od 14:00 do Zehub.

“ Jaké si to uděláme, takové to budeme mít “

Veřejná sbírka na obnovu křížku v Zehubech

Cílem sbírky je zajištění finančních prostředků na obnovu  křížku v Zehubech. 

Termín povolení sbírky:     od 22. 05. 2023 do 21. 03. 2024

Číslo sbírkového konta:     131-381000257/0100

KB a.s., pobočka Čáslav, nám. Jana Žižky 249, 286 01 Čáslav

Aktuální stav sbírkového konta k 20.9.2023: 47 893,00,- Kč

Kříž na zehubské návsi stojí již více jak 100 let. Degradace kamene postoupila do stádia, kdy je na čase kříž uložit k odpočinku a na jeho místo postavit nový.

 

S pomocí obecního úřadu ve Žlebech byl založen sbírkový účet, na který je možné poukazovat platby. Na konci každého měsíce budeme uveřejňovat stav účtu. Přispět budete moci i do kasiček, které budou k dispozici při každé příležitosti setkání občanů během roku.

 

Největší chystanou událostí týkající se kříže bude Mariánské posvícení v Zehubech  konané 16.září 2023, kdy bude kříž uložen do země a plastika Krista předána k restaurování. Na výrobu kopie z pískovce potřebujeme částku 130 000 korun českých.

 

V březnu roku 1920 byl původní kříž poškozen vichřicí a z darů občanů obnoven. Pojďme se pokusit o to samé.

 

Všem dárcům děkujeme!

 

VesSpolek, z.s.            

 

 

 

Boží muka se objevují v české krajině kolem 13. století. Znázorňují sloup, u něhož dal Pilát Pontský bičovat Ježíše Krista. Proto pojmenování muka neboli utrpení či mučení.

Boží muka patří do skupiny drobných sakrálních památek, které tvoří kulturní krajinu. Byly stavěny na rozcestích, na návsích ale i na místech zázračných, šťastných či tragických událostí.

Například byla zřizována také u cest, které vedly k šibenicím, aby zde mohli odsouzení vykonat své poslední modlitby, nebo u polí, kterým měla zajistit bohatou úrodu. Budovala se i v letech hladomoru a morových epidemií, jako pokání za spáchání nějakého hříchu nebo jako vyjádření vděčnosti Bohu. Ač byly důvody ke vztyčení božích muk různé, primárně byla určena k veřejné zbožnosti, byla pobídkou k zastavení a modlitbě.* 

 

Rovněž sloužila jako orientační bod v krajině.

 

Následná péče o tyto sakrální památky.

Boží muka musela odolávat jak povětrnostním podmínkám a času, ale také různým druhům vandalizmu. Například jim byla přikládána nadpřirozená moc, a proto byly jejich části používány jako amulety. Až ve 30. letech 19. století vyšlo biskupské nařízení o nutnosti udržovat tyto památky. Byli vybíráni tzv. patroni, kteří se měli o ně starat. U nově stavěných božích muk již musela být zajištěna i následná péče v podobě uloženého kapitálu na opravu památek v budoucnu spolu s povinností následných majitelů objektu se o památku starat.

K další devastaci došlo po roce 1945, kdy měly obce i města povinnost odstranit všechny německé nápisy, symboly a pomníky připomínající dobu nacistické nesvobody, ale bohužel zmizelo i mnoho sakrálních památek, které s okupací neměly nic společného. Další vlna devastace pak proběhla v roce 1948-dle záznamů v archivech památkových ústavů-kdy všechny sakrální stavby byly označovány jako „třídně nepřátelské“.

Po tomto období aktivního ničení následovalo období nezájmu o tyto památky. Až v 80. letech 20. století se začal objevovat zájem o záchranu a obnovu těchto památek, který někde ještě narážel na nevoli místního obyvatelstva. Ale od konce 90. let 20. století se tyto památky začaly těšit vzrůstající pozornosti, což mělo za následek jejich záchranu. V současnosti tedy můžeme vypozorovat dva trendy v zájmu o boží muka. Jednak snahu o navrácení do původní podoby, někdy i funkce, jednak obchodování s nimi jako se „zahradními artefakty“ nebo „stavebními prvky“. **

* Sborník pro výzkum kamenných křížů;

**BELISOVÁ, N. Drobné památky v krajině